php中echo,print,printf,print_r,var_dump的区别

echo是语言结构,不是函数,没有返回值,输出速度最快;
print是一个函数,有返回值,输出单个变量;
print_r通常用于打印复合类型对象的信息,比如数组、对象;
printf用于格式化输出字符串,比如:
$username = "Andy";

$number = 123;

printf("Hi,%s. Welcome to %u",$username,$number);

var_dump: